Ideologia

MITÄ TVD LYHENNE TARKOITTAA?

TVD tulee sanoista Target Value Delivery (usein myös Target Value Design). Target Value Delivery on ketterä yhteistoiminnallinen ajattelu- ja ohjaustapa, joka ohjaa rakentamisen suunnittelua ja rakentamista vastaamaan tilaajan asettamiin tavoitteisiin lean-johtamisfilosofian periaatteiden mukaisesti.

 

TVD:n avulla tavoitteet asetetaan tilaajalle tarkoituksenmukaisiksi ja hankkeiden suunnittelua ja rakentamista ohjataan kohti tilaajan asettamia tavoitteita. Tavoitteita ovat niin kustannukset, aikataulu kuin laatukin. Myös kiinteistön käytölle voidaan asettaa ohjattavia tavoitteita, kuten käyttöaste tai käytön ja ylläpidon hiilijalanjälki.

Prosessi on usein yhteistoiminnallinen siten, että keskustelua tavoitteista ja ratkaisuista käydään niin tilaajan, käyttäjien, suunnittelijoiden kuin rakentajienkin kesken.

 

Prosessin tavoitteena on suunnitella ratkaisut ja niiden toteutus siten, että tilaajalle ja käyttäjille varmistetaan paras mahdollinen arvon tuotto. Projektissa laatu-, aika-, ja kustannustavoitteet saavutetaan usein hankkeen osapuolten aktiivisella ja avoimella yhteistyöllä, sekä innovoimalla uusia ratkaisuja hyödyntäen esimerkiksi Big Room -työskentelyä simulaatiomallinnuksen rinnalla.

MIKÄ ON HAAHTELA TVD?

Haahtela TVD® on maailman ensimmäinen älykäs simulaatiomalli, jonka avulla tilaaja pystyy tarkastelemaan rakennushankettaan liiketoiminnan kannattavuuden skaalasta aina pienimpiin yksityiskohtiin asti – jopa yksittäisiä rakennusosia myöten, ilman ensimmäistäkään suunnitelmaa. Haahtela TVD -ohjelmisto mahdollistaa simuloinnin tilaajan toiminnan perusteella, jolloin tarvittavat tilat ja tilaominaisuudet tehdään mitattaviksi. Simulaatiomalli mahdollistaa seurausvaikutusten arvioinnin, jolloin seurausvaikutuksia, kuten kiinteistöjen korjausvelkaa, investointiarvoa ja kannattavuutta on mahdollista johtaa tavoitteellisesti.

 

Haahtela TVD® hyödyntää Haahtela konserniin vuodesta 1975 asti kertynyttä massiivista kustannus- ja rakennustietokantaa sekä alati päivittyvää markkinadataa. Simulaatiomallia kehitetään jatkuvasti vastaamaan vallitsevaa ja tulevaa rakentamistapaa. Simulaatiomallin kautta hyödynnettävät kustannus- ja rakennustietokannat mahdollistavat ennennäkemättömän kattavuuden ja nopeuden seurausvaikutusten analysoinnissa huomioiden toiminnan tilojen, rakennuspaikan ja kaavavaatimusten vaikutukset.

MITKÄ OVAT HAAHTELA TVD:N SUURIMMAT HYÖDYT?

Haahtela TVD:n näkökulmasta rakennushanke on onnistunut, kun tilaaja saa sitä, mitä haluaa. Usein tämä tarkoittaa tilaajan toimintaa tukevia tiloja tavoitellussa laatutasossa, ja toimitettuna sovitussa aikataulussa ja budjetissa.

 

Ajattelutavan mukaan hankkeen kustannukset nähdään yhtenä projektille asetetuista tavoitteista, ja niitä tarkastellaan seurausvaikutuksena hankkeen tavoitteista ja toiminnasta. TVD-ideologian mukaisesti hyödynnettävä Haahtela TVD -simulaatiomalli mahdollistaa valtavan hyödyn tilaajalle, kun pystytään tarkastelemaan erilaisten toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia tavoitteisiin ennen kustannusten realisoitumista.

 

Yhtenä konkreetisena esimerkkinä voidaan mainita erittäin laajan sairaalahankkeen näyttävä julkisivuratkaisu, joka suunniteltiin simuloimalla esitetyt ratkaisuvaihtoehdot. Simulaation avulla vaihtoehtoisten toteutusten joukosta löydettiin edullisin ratkaisu tilamassoittelua muuttamalla, jolloin rakennusmassasta ulospäin työntyvä julkisivu oli taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden mukaisesti toteutettavissa. Simulaation avulla löydetty ratkaisu ei poikennut rakennustyyliltään arkkitehdin visiosta ja toteutti tilaajan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet.

TVD

©Haahtela 2020